У   С   Т   А   В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МУХАРСКИ КЛУБ "СТРИМЕРИТЕ"

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1.(1) Мухарски клуб „Стримерите”,  наричан по-долу за краткост „Клубът“, осъществява дейността си в частна полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

         (2) Мухарски клуб „Стримерите” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2.(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „МУХАРСКИ КЛУБ „СТРИМЕРИТЕ”, съгратено МК „Стримерите, което може допълнително да се изписва и на чужд език по следния начин : „Fly Fishing Club „The Streamers”.

        (2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.Русе, община Русе, област Русенска, ул.Църковна независимост № 27. 

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

 1. Опазване на природата и рибните ресурси в Репулбика България и категорично разграничаване и противодействие на всички форми на бракониерство;
 2. Популязирине на на мухарския риболов в Република България;
 3. Съдействие на държавни и обществени организации, чиито правомощия са опазването на рибните ресурси в страната;
 4. Представителство на своите членове и защита на интересите им пред държавните институции, общинските администрации, обществени организации и други юридически и физически лица;
 5. Запазване био-разнообразието в региона. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. За осъществяване на своите цели Клубът използва следните средства:

 1. Внасяне от името на Клубът в работни комисии на Народното събрание, Министерството на земеделието и продоволствието и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на мотивирани становища свързани с промяната на нормативните актове, касаещи любителския риболов и опазването на природата и рибните ресурси;
 2. Организиране и участие нa еко-акции на територията на Република България;
 3. Организиране и провеждане на детски риболовни училища по риболoв с изкуствена муха;
 4. Участие в кампании по зарибяване на водоеми и реки със средства на Клубa и средства, събирани от дарители;
 5. Участие в регионални, републикански и международни състезания по риболов с изкуствена муха;
 6. Сътрудничество и съвместна дейност със сродни сдружения, организации и клубове на национално и международно равнище;
 7. Организиране на срещи и мероприятия;
 8. Създаване и поддръжка на информационен уеб-сайт; 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Клубът извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на регламентираната дейност, приходите от която се използват за постигане на целите на сдружението.

         (2) Предмет на допълнителна стопанска дейност на Клубът е:

                  1.Информационна и издателска дейност;

                  2.Други дейности, незабранени от закона;

         (3) Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

         (4) Клубът не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите на Клуба.

         (5) Изпълнението и контролът върху извършваната допълнителна стопанска дейност се възлага на УС на сдружението. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на Клубът е опазване на рибните ресурси на страната, разработване на проекти, свързани със съхраняването и възстановяването на рибните популации, зарибяване на реки и водоеми със средства на сдружението, както и от дарения, организиране на еко-акции, организиране и провеждане на детски риболовни училища, участие в национални и международни състезания по риболов с изкуствена муха, стопанисване, зарибяване и охрана на реки, участъци от реки или водоеми.

 СРОК

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок. 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.

           (2) Кандидатът подава писмено заявление до ръководния орган на съответната структура, в което декларира, че е запознат и ще спазва разпоредбите на настоящия Устав. Към молбата прилага автобиография и декларация по образец, в която декларира че не е осъждан. Кандидатите ­юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация, от решението на управителните си органи за членство в сдружението, както и декларация по образец, че не са данъчни длъжници.

           (3) Управителният съвет обсъжда молбата и приема члена с обикновено гласуване на свое заседание. Членството се придобива от датата на утвърждаване и заплащане на встъпителната вноска. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права:

 ­ - да участват в управлението на сдружението;

 ­ - да бъдат информирани за неговата дейност;

  - да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

  - да се ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.  

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:

  - да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

  - да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

  - да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

  - да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.  

Чл. 14. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява:

  - с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

  - със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

  - с изключването;

  - с прекратяване на сдружението;

  - при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 16. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на управителния съвет на сдружението по предложение на член на управителния съвет, когато:

  - нарушава предвидените в чл.12 задължения;

  - извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.  

           (2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване. 

Чл. 17. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от управителния съвет на сдружението, когато член на сдружението:

             1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок;

             2. не е внесъл или е просрочил годишната си вноска по членския си внос, след 31 март на следващата година; 

           (2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението.  

Чл. 18. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19.  (1) Общо Събрание;

             (2) Управителен съвет 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл .20.Общото събрание е върховен ръководен орган на Клубът 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 20.1. В Общото Събрание имат право да участват всички пълноправни Членове на Клуба.

Чл. 20.2. Компетентност на Общото Събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Клуба.

2. Приема други вътрешни актове;

3. Взима решение за прекратяване или преобразуване на Клуба.

4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

5. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

6. Приема бюджета на Клуба.

7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

8. Отменя решения на другите органи на Клуба, които противоречат на законодателството, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

9. Взема решение за участие в други организации;

10. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

11. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, начинът на събиране на членския внос и сроковете за плащането му от членовете

12. Решава за събиране на допълнителни вноски от членовете на сдружението при покриване на преразходи.

13. Решава реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски

14. Взема и други решения, предвидени в Устава. 

Периодичност и Свикване

Чл. 20.3.(1) Общото Събрание се провежда най-малко веднъж годишно – Редовно Общо Събрание.

              (2) Редовното Общо Събрание се свиква за провеждане в първата пълна седмица на месец май.

Чл. 20.4.(1) Общото Събрание се провежда в делничен за страната ден.

             (2) Мястото на провеждане на Общото Събрание трябва да е общо достъпно по Седалището на Сдружението, а началният час трябва да е не по-рано от 10.00 часа и не по-късно от 12.00 часа.

Чл. 20.5.(1) Редовното Общо Събрание се свиква от Управителния съвет.

             (2) За решаване на важни и неотложни във времето въпроси, Управителния съвет може да свиква и Извънредно Общо Събрание.

             (3) По искане на една трета от Членовете на Клубът, Управителния съвет е длъжен да свика Редовно (ако не е свикано за провеждане в определения срок) или Извънредно Общо Събрание, като задължително включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, ако те съответстват на компетентността на Общото Събрание. Ако в срок до един месец от искането за свикване на Общо Събрание Управителният съвет не го свика за дата, не по-късна от три месеца от датата на свикването му, или не включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, то се свиква от съда по седалището на Клубът по писмено искане на заинтересованите Членове или упълномощено от тях лице.

             (4) Управителят съвет е задължен да включи точки в дневния ред на Редовно Общо Събрание, ако те са направени по искане на една трета от Членове на Клубът и съответстват на компетентността на Общото Събрание. Това искане трябва да е отправено до Управителния съвет най-късно до края на месец януари, предшестващ Редовното Общо Събрание, провеждано във втората пълна седмица на месец юни. Ако Управителния съвет не включи исканите точки в дневния ред на Редовното Общо Събрание, съдът по седалището на Сдружението свиква Извънредно Общо Събрание с искания дневен ред по писмено искане на заинтересованите Членове или упълномощено от тях лице.

             (5) Свикването на Общото Събрание се извършва чрез покана, обнародвана в сайта на Клубът и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на Клубът, най-малко един месец преди насрочената дата.

             (6) Поканата за Общото Събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.

             (7) Първите три точки от дневния ред за всяко Общо Събрание задължително са:

1. Избор на Председателстващ на Общото Събрание;

2. Избор на Секретар и Преброители на гласовете;

3. Приемане на регламент за изказванията и начина на вземане на решения. 

Кворум, Решения и Протокол

Чл. 20.6. (1) Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от Членовете на Сдружението.

              (2) При липса на кворум Общото Събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и Членове на Сдружението да са се явили.

Чл. 20.7. (1) Всеки пълноправен Член на Клубът има право на един глас в Общото Събрание.

              (2) Член, респективно неговият представител, няма право на глас в Общото Събрание при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 20.8. (1) Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство от регистрираните участници към момента на откриването на Общото Събрание.

              (2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

              (3) Решения на Общото Събрание, с които се променят обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват от Управителния съвет пред Окръжния Съд по седалището на Клубът за вписване.

Чл. 20.9. (1) За заседанието на Общото Събрание се води протокол от Секретаря на Събранието, който след съставянето му се класира в Протоколната Книга на Общото Събрание.

              (2) Поддържането на Протоколната Книга на Общото Събрание се осигурява от Управителния съвет.

              (3) В протокола за Общото Събрание се вписват имената на изказалите се, направените предложения по същество, взетите решения и направените възражения по всяка точка от дневния ред.

              (4) Протоколът за Общото Събрание се подписва от Председателстващия, Секретаря и Преброителите на гласовете.

              (5) Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото Събрание.

              (6) Всеки законен представител на Член на Клубът, който е присъствал на Общото Събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

              (7) Управителния съвет в срок до три работни дни от провеждане на Общо Събрание оповестява неговия протокол на всички Членове на Сдружението.           

Протичане на Общото Събрание

Чл. 20.10. (1) Регистрацията на Членовете, имащи право на участие в Общото Събрание, започва един час преди началото му и продължава до неговото откриване. Ако Общото Събрание бъде отложено за един час по-късно поради липса на кворум, регистрацията продължава до неговото повторно откриване. След откриването на Общото Събрание регистрацията за участие в него се прекратява.

                (2) Регистрацията на Членовете, имащи право на участие в Общото Събрание и следенето на кворума, се организира от Управителния съвет.

Чл. 20.11. Общото Събрание се открива от Председателя на Клубът, който:

                 1. Оповестява кворума и при нужда отлага Общото Събрание за един час по-късно;

                 2. Прави встъпително изказване до десет минути;

                 3. Оповестява гостите на Общото Събрание и им дава дума за приветствия;

                 4. Провежда явен избор за Председателстващ на Общото Събрание.

Чл. 20.12. Избраният Председателстващ на Общото Събрание:

                 1. Провежда избор на Секретар и Преброители на гласовете;

                 2. Предлага регламент за изказванията и начина на вземане на решения и провежда гласуване за одобряването им.

Чл. 20.13. След одобряването на регламента за изказванията и начина за вземане на решения, се пристъпва към работата по следващите точки от дневния ред на Общото Събрание.

Чл. 20.14. Председателстващият на Общото Събрание се задължава да го ръководи, като:

                1. Дава равнопоставена възможност на всички мнения и гледни точки да бъдат обхватно изложени и аргументирани;

                2. Не допуска и прекъсва изказвания, които нямат отношение към въпросите от дневния ред;

                3. Не допуска не етично и не колегиално поведение между присъстващите;

                4. Не допуска нарушаване на реда в залата;

                5. Потушава всички потенциални конфликти и напрежение още в своя зародиш;

                6. Изказва се само по реда на регламента за изказванията;

                7. Стриктно спазва регламента за изказвания и начина на вземане на решения по отношение на всички присъстващи.

ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ

Чл. 20.15. (1) Общото Събрание взема решенията си с явно гласуване.

                (2) Общото Събрание може да вземе решение по определени въпроси решенията да се вземат с тайно гласуване. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21. (1).Управителният съвет изпълнява функцията на Управителен орган на Клуба.

           (2)Управителният съвет се състои от 5 /пет/ лица ­ членове на сдружението. Член на управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице. 

МАНДАТ

Чл. 22. Управителният съвет се избира за срок от 5 /пет / години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. 

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 23. Управителният съвет:

                1. представлява Клубът пред трети лица, чрез председателя си и двамата заместник председатели, заедно или поотделно, като определя обема на представителната власт на членовете си и на председателя;

                2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

                3. разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на този Устав;

                4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

                5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Клуба;

                6. определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

                7. определя адреса на Клуба и клоновете;

                8. приема правила за работата си;

                9. приема, утвърждава и изключва членове;

                10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

                11. взема решение за участие в други организации;

                12. приема основните насоки и програма за дейността на Клуба; 

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 24. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на тримесечие, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове. 

Чл. 25. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

           (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. 

Чл. 26. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие ­ от избран от управителния съвет негов член. 

РЕШЕНИЯ

Чл. 27. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите. 

КОНТРОЛ

Чл. 28. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 29. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 30. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател, който има функциите на управител. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Клубът.

           (2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Клуба, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Клубът, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

Чл. 31. Председателят:

                1.  представлява Клуба;

                2.  организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

                3. организира дейността на Клуба, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

                4. сключва трудовите договори със служителите на Клуба, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

                5. представлява Клуба и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

                6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Клуба. 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 32. Имуществото на Клуба се състои от годишен членски внос, дарения, завещания и спонсорство, допълнителна стопанска дейност, от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона. 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 33. (1)Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, финансиране по държавни и международни проекти.

           (2)  Клубът може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, ако това е необходимо за реализиране на неговите цели и предмет на дейност. 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 34. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им. 

Чл. 35. Всички членове на сдружението дължат встъпителна вноска и членски внос. Встъпителната вноска за юридически лица е в размер на 100 лева /сто/ лева, а за физически лица в размер на 50 лева /петдесет/ лева. Членският внос за юридически лица е в размер на 120 лева /сто и двадесет/ лева годишно, а за физически лица в размер на 50 /петдесет/ лева годишно и се заплаща всяка година. Срокът за внасянето на членския внос е до 31 март всяка година. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ. 

Чл. 36. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването и с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.  

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 37. (1) Клубът може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ. 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 38. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Сдружението се прекратява:

                1. по решение на Общото събрание;

                2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ. 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

           (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

           (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно ­ чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ. 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 41. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет единодушно на учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “ МУХАРСКИ КЛУБ „СТРИМЕРИТЕ”” проведено на 25.02.2011 г.в гр.Русе

§ 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България