РИОСВ - Русе прекратява процедурата, започнала по реда на Глава втора от Наредбата по ОС за инвестиционно предложение - "Реконструкция на бент на ПС "Янтра " и изграждане на Мини ВЕЦ "Долна Студена" поради недопустимост на предложението спрямо режима, определен от ПУРБ в Дунавски район за басейново управление.

Цялото решение - http://www.riosv-ruse.org/docs/reshenia_eo/K2_PR_OVOS_EO_OS_2013/RESH_RU_17_P_2013.pdf

С две думи - ВЕЦ на Янтра при Долна Студена засега НЯМА да има!

Следете ни - Facebook страница на клуба

Член на Федерация на Мухарите в България